EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Söndagen den 5 juli 2020 - klockan 15:30
Artiklar
Förstasidan

« Föreg. Nästa »

SIONISMENEn ny bok som vill ge kunskap och skapa utrymme för besinning och reflexion.Här rescencerad av Leif Carlsson  


SIONISMEN
En ny bok som vill ge kunskap och skapa utrymme för besinning och reflexion.
Här rescencerad av Leif Carlsson  


Leif Carlsson 2010-02-09

Gönder, Eli & Öhberg, Patrik (red.) Sionismen. En antologi. Stockholm: Atlantis, 2009. 


 
 
Sionismen är en laddad företeelse som så sent som på 1970-talade klassades som rasistisk genom ett beslut i FN, visserligen framröstat i huvudsak av kommunistregimerna i Östeuropa, afrikanska diktaturstater och av arabländerna. Resolutionen upphävdes efter kommunismens fall på 1990-talet. 
 
Denna utmärkta bok återger, utöver intressanta inledningar av de båda redaktörerna samt den israeliske författaren Abraham B. Yehoshua, en rad kända texter av ledande personligheter inom den sionistiska rörelsen. 
 
Abraham B. Yehoshua har kallat sin introduktion i boken för Den sionistiska revolutionen: Varthän? Han kallar medvetet sionismen för en revolution, även om den skiljer sig avsevärt från andra revolutioner såsom den kommunistiska i Ryssland. Det som framför allt gör sionismen till en revolutionär rörelse är dess betoning på en radikal förvandling av livsstil, rådande värderingar, samhällsåskådningar och styrelseskick.  I dessa avseenden kan sionismens idéer i allra högsta grad kallas revolutionära med sina krav på radikala förändringar av judarnas levnadssätt, samhälleliga värderingar och en geografisk förflyttning till det gamla hemlandet.  Yehoshua betonar att judar ända sedan exodusberättelsen i Bibeln har format sin identitet under vistelser i andra länder än sitt hemland. Diasporan har därför menar författaren alltid varit den miljö där judarna och judendomen utvecklats. Sionismen innebär ett förverkligande av denna identitet i ett eget hemland – det heliga landet.  Strävan efter en återkomst till landet blev därför sionismens primära mål. Endast där kan den judiska identiteten utvecklas på ett mer fullständigt sätt eller som Yehoshua uttrycker det: ”Sionismen är namnet på en medicin mot en viss sjukdom som kallas diaspora” (sid.15). Det var denna tanke som drev pionjärerna i den moderna sionismen på 1800-talet och som förenade alla skilda och stundtals oförenliga former av sionism.  
 
Boken låter därefter en rad sionistiska tänkare träda fram med sina texter. Här möter oss pionjärerna Moses Hess, Leo Pinsker och Theodor Herzl. Sedan presenteras i nämnd ordning arbetarsionismens förgrundsgestalter Nahman Syrkin och David Ben-Gurion, revisionismens företrädare Vladimir Jabotinsky och Menachem Begin, den religiösa sionismens förgrundsgestalt Rabbi Abraham Isaac Kook och till sist kultursionisterna Ahad Ha’am och Martin Buber.  De flesta av dessa sionistiska tänkare var intellektuella beresta akademiker med god kännedom om det politiska och kulturella klimatet i det dåtida Europa. Michael Brenner hävdar därför att “Early Zionism was thus a national movement with a cosmopolitan background.” (Michael Brenner Zionism–a Brief History, Princeton: Markus Wiener Publishers, 2003, sid. 63). Nationalismen framkommer på ett tydligt sätt hos de sionistiska tänkarna. Men det fanns en annan faktor av ännu större betydelse nämligen antisemitismen. Dessa två faktorer ska dock inte ses som två från varandra skilda företeelser.  Istället samverkade de och påverkade varandra. Nationalistiska strävanden i det dåtida Europa skapade en längtan efter egna hemländer. Många har pekat på detta som en orsak till sionismens ide om ett land – ett folk. Men kopplingen är inte så enkel. För det första har sionismens sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden då judarna för första gången hamnade i diasporan (den första tempelförstörelsen på 500-talet f.v.t.). För det andra fördjupade och utvecklade nationalismen i Europa antisemitismen. Visserligen hade den kristna antisemitismen genomsyrat det västerländska samhället under 2000 år men på 1800-talet fick den ny energi genom den europeiska nationalismen kopplad till den framväxande rasbiologin. Resultatet lät inte vänta på sig. Pogromerna i Östeuropa och förintelsen blev dess värsta följder.  
 
Trots skillnader i idéer om hur det sionistiska projektet skulle förverkligas löper det en röd tråd genom de olika sionisternas ideologier: Judarna måste själva få bestämma över sin framtid och sitt öde. Det går inte längre att förlita sig till andra. Den vägen hade genom hela historien visat sig vara vansklig för att inte säga oframkomlig. Den sionistiska visionen om en judisk stat i det heliga landet blev därför till sist det enda alternativet. Sedan var det och är fortfarande en öppen fråga hur denna stat skulle styras, förverkligas och förhålla sig till andra stater och inte minst till andra människor inom statens gränser och i dess närhet. Relationen till den arabiska befolkning har ända sedan den judiska invandringen började varit ett omdiskuterat problem och fortfarande återstår en rad frågor som kräver sin lösning.
 
Leif Carlsson
Universitetslektor vid Högskolan i Jönköping
 
 

Tipsa en vän     Skriv utÅterblick och reflexioner
Under denna rubrik finns tidigare publicerade artiklar som fortfarande är dagsaktuella och väcker förnyade reflexioner.

 

TIDEN ÄR INNE !  
TA EMOT DET GLADA BUDSKAPET  !

JESUS -  VEM VAR HAN?

Jesus, den av Gud smorde, är densamme i går, i dag och i evighet.  Hebr. 13:8
Orden från Hebreerbrevets författare ger ett svar som lyfter fram att det finns en tidlös gudsnärvaro  i tiden. 

Läs mer

Reflektion efter Israelresa
av Leif Carlsson,
Israelskännare och styrelseledamot i Stiftelsen Jabbok


Nyss hemkommen från ytterligare en resa till Israel konstaterar jag återigen hur komplicerad situationen är för detta land. Israels historia är kantad med ständiga krig och hot. De flesta andra länder kan kosta...

Läs mer

Läs mer
Ben Benson 90 år (29 nov. 2016)

Ditt stöd till stiftelsen jabbok

ISRAELS PREMIÄRMINISTERS TAL I FN:
 

 "FÖR ISRAEL VÄNTAR  EN LJUS FRAMTID I FÖRENTA NATIONERNA."

FÖR 40 ÅR SEDAN  - GISSLAN BEFRIAD VID ENTEBBE!

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Kalender

Bliv stödmedlem och prenumerant !
JABBOK
som internettidning

Från och med år 2009, på tidskriften Jabboks 25te år, började den tryckta tidningen att som komplement ges ut som internettidning. Med samma målsättning som tidigare syftar vi till att nå allt bredare grupper av läsare.
2017 blev Jabbok helt en internettidning.

Hör gärna av dej genom ett email;
benbenson@jabbok.se

Internettidningens adress är www.jabbok.se ;

Med dina stödgåvor säkrar du tidningens fortsatta utgivning och tidsaktualitet.

Du inbjudes också till ett större engagemang genom att bli stödmedlem.
Årsavgift 500 kronor.

Bankgiro 5121-5788
Tack för stöd och intresse!

Stiftelsen Jabbok

Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva