EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Söndagen den 5 juli 2020 - klockan 16:35
Artiklar
Förstasidan

« Föreg. Nästa »


II   PARTNERSKAPSLAGEN - EN KULTLAG I KROCK MED DE TRE MONOTEISTISKA RELIGIONERNA
                                Artikel publicerad i Jabbok 2-1995 Ben Benson 2009-04-18

Under förra århundradet fram till början av 90-talet talades det ofta om det svenska samhället som ett pluralistiskt - ett mångkulturellt samhälle. Detta gäller inte längre.


Hösten 1992 skrev jag ett öppet brev ställt till partiledarna och publicerat i Tidningen Trollhättan och tidskriften Jabbok.
Jag föreslog att utredningen om partnerskapslag skulle läggas ned. Detta av följande skäl.
1. Regering och riksdag skall inte arbeta fram lagar, som närmast har kultisk karaktär.
2. I stället bör man se över sambolagen, om denna inte i sin nuvarande form ger tillräcklig rättvisa och skydd åt de olika slag av samboende som finns i vårt svenska samhälle.
3. Sambolagen kom ju till för att vara ett juridiskt skydd för alla de par av män och kvinnor som flyttade ihop utan den äktenskapliga välsignelseakt som under århundraden varit gällande i det svenska kultursamhället och som grund har den mycket äldre judisk-kristna etiken. Att vara sambo blev ett sekulariserat alternativ till äktenskapet.
4. Vi lever idag i vad vi kallar ett pluralistiskt - ett mångkulturellt samhälle.
Ett sådant samhälle ska inte stifta nya lagar av kultisk karaktär.

Hur svarade partiledarna för riksdagspartierna.
Svar kom från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemoraterna, samt från Justitiedepartementet. Följande svarade inte: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern.

Från Moderaternas partiledare, statsminister Carl Bildt kom ett tack med brev från Statsrådsberedningen. Där konstateras att jag föreslår att utredningen för lagstiftning om partnerskap för homosexuella skall läggas ned och informeras om att mitt brev ”överlämnats till Justitiedepartementet som inom regeringskansliet har hand om bland annat de frågor som behandlats av denna utredning”.

Från Jusititiedepartementet svarar konsultativa statsrådet Reidun Laurén och
noterar att hon tar upp frågor om lagstiftning rörande olika former av samlevnad. Hon omnämner att utredningen om registerat partnerskap håller på att arbeta och det finns
inga planer på att lägga ned den. Hon informerar också om att man inom departementet tar upp frågan om ”behovet av en översyn av sambolagen”.

KDS partiledare, Alf Svensson, som också är minister för mänskliga rättigheter, skriver i sitt svar att deras representant i utredningen, Chatrine Pålsson, drivit samma ståndpunkt som jag framfört i min skrivelse. ”Parter som vill välja en annan livsstil och med andra kombinationer än äktenskapet mellan man och kvinna, skall i stället ha möjlighet att ingå frivilliga avtal av juridisk karaktär, utan särskild
lagstiftning”.

Från Folkpartiets partiledare, socialminister Bengt Westerberg, kom lite senare (slutet januari -93) ett svar. Han delade inte min uppfattning att utredningen
för registrerat partnerskap borde läggas ned i sitt svar: ”Att som du föreslår, lägga ner partnerskapskommittén vore djupt beklagligt. Som jag ser det är en grundläggande liberal princip att alla människor har rätt till samma hänsyn och respekt. Det är min övertygelse att den här rätten skall omfatta alla oavsett ras, kön, nationalitet eller sexuell läggning. Därför är det naturligt för mig att slå vakt om utsatta minoriteter och
värna deras rättigheter.”
Den uppfattning jag förde fram var ju att denna fråga rätteligen hörde hemma i en översyn av sambolagen. Inom denna bör juridiskt skydd kunna ges åt de olika slag av samboende som finns i vårt svenska samhälle. Sambolagen har ju att göra med våra svenska juridiska verklighet. Sådant som skattelagar, arvslagar, samägande, bodelning.

Nu var det ju inte den sociala samlevnadens olika juridiska aspekter, som man ville ha ett fullgott skydd för. Det var den homosexuella utlevelsen, som man
ville få en statlig sanktion för, genom lagstiftning om en kultisk handling .
Det var det som den lagstiftning gällde som kom till genom ett riksdagsbeslut den 7 juni 1994. Det är en hednisk kultur som gör sig gällande. Den har växt sig allt starkare. Det har funnits där sida vid sida med andra människors andra värderingar.
Ett mångkulturellt samhälle, som vi benämnt det svenska samhället, förutsätter hänsyn och respekt för de människor vars värderingar och livsstil man inte kan dela, ja som man även kan ta avstånd från.
Ett sådant samhälle förutsätter också att staten inte lagstiftningsvägen tvingar på någon eller några en acceptans av en livsstil som inte är deras.
Det är detta som nu har skett och idén om det mångkulturella samhället är sönderslagen.

SLARVIGT TILLKOMMEN LAG
Det var slarvigt tänkt och en slarvigt tillkommen lag. Det är första gången riksdagen skrivit en hel lagtext. Första gången som riksdagens lagutskotts majoritet bestämt att själva skriva en lagtext. Därtill togs det beslutet i lagutskottet med minsta möjliga majoritet, 8 röster mot 7.
Det fanns inget regeringsförslag. I Bildts regering var man inte för denna nya lag. Lagrådets tillstyrkte inte lagen och hade invändningar då dess konsekvenser inte var klara.
Om lagrådets invändningar säger Elisabeth Persson (v) i riksdagsdebatten den 7 juni, att det var ”surmagade uppstötningar”. Hon var en av de 8 i riksdagens lagutskott
och alltså en av lagskrivarna. En annan lagskrivare, Karin Pilsäter (fp) suppleant i lagutskottet sa: ”Eftersom vi vet
att regeringen (socialdemokratisk red. anm.) inte kommer att lägga något eget förslag om partnerskap för homosexuella får vi göra det på det här sättet i stället.”
Holger Gustafsson (kds): ”Ett så här stort ärende har aldrig tidigare tagits direkt i utskottet. Det är något unikt. På det sättet undandras regeringen allt inflytande.
Partiledarna kan inte säga någonting eftersom de inte ens har rösträtt i riksdagen.” Förslaget till lag antogs med 171 röster mot 141.
Partnerskapsutredningen hade tillsatts av socialdemokratiska regeringen. En del socialdemokrater sade att de skulle rösta emot. Men så ven partipiskan och man röstade efter partilinjen.
En del frisinnade inom folkpartiet röstade emot. Men den frisinnade linjen inom folkpartiet har allt svårare att följa det som var frisinnets ursprungliga idé. Samhällets representanter blir nu skyldiga att välsigna homosexuella par även om
homosexuell samlevnad för dem är omöjligt att acceptera. Det är redan konflikt med presumptiva kommunala ”vigselförättare”, som säjer nej till att medverka med denna
kultiska handling. Upprörda tillskyndare av denna lag och vissa homosexuella ropar nu på att de ska tvingas därtill. Ja, de har ju lagen på sin sida.

HÄNSYN OCH RESPEKT
I Bengt Westerberg svar till mej sägs: ”Som jag ser det är en grundläggande liberal princip att alla människor har rätt till samma hänsyn och respekt.”
Den uppfattningen delar jag utifrån min kristna syn att människan är skapad med en frihet att välja, som är okränkbar.
Lagen skyddar redan homosexuella mot diskriminering. Sambolagen är också tillämplig på homosexuella parförhållanden för de juridiska behov som finns. Den har
varit tillräcklig för alla de som flyttat samman som man och kvinna och som inte ville ha någon kult eller rit av religiös eller borgerlig karaktär. De har kunnat bilda familj och fostra barn. Det är inte min livsstil, som kristen, men det finns inget problem sett utifrån ett mångkulturellt samhälle, eftersom de själva valt att leva tllsammans, som familj och skaffa barn. Denna form av sammanlevnad har också varit det som hela
skapelsen igenom varit ett naturligt parförhållande. Oftast utifrån sekulariserade värderingar ville man inte knyta sitt förhållande till en kyrklig vigsel eller borgerlig rit. Så tillkom sedan sambolagen för att ge praktiskt juridiskt skydd. I ett ”mångkulturellt samhälle” får vi leva sida vid sida.
Med partnerskapslagen är det helt annorlunda. Man kunde ha skött den kultiska sidan själv, inom sina organisationer som t ex. RFSL. Med självrespekt skulle det vara möjligt. I stället kräver man att den icke homosexuella världen skall upphöja
homosexualiteten till en ny status. Den har haft en hög status i vissa perioder av mänskligheten. I grekisk kultur och i Romarriket med dess religiöst hedniska kulter.
Man ansåg till och med att homosexualiteten var något finare.

Vi lever i en tid då den materialistiska sekularismen är på väg att bli avlöst av en mångskiftande religiös sekularism.
Den närmar sig mer och mer Romarrikets värld och kräver mer och mer rättning i leden efter dessa nygamla hedniska värderingar. Det var en krock mellan Romarriket med dess religösa kultväsen å ena sidan och judisk och kristen tro å andra sidan.
Kanske var ”det mångkulturella samhället”, som det talas om i vår tid, inte möjligt.
Men låt oss sträva efter ömsesidig respekt och omtanke om varandra som människor.
Då kan vi vara på väg tilI en bättre morgondag. Det finns något som heter sinnesändring och omvändelse. Inför lagstiftningen har mycket kritik riktats mot bibeln. Mot både gamla och nya testamentet. Skarpast från dem som inte är
engagerade som troende. Bibeln måste omtolkas för att bli anpassad för vår tid, menar man. En av de som hetast fört kampen för denna lag, Barbro Westerholm, är också
engagerad tillsammans med andra för att få gamla testamentet ”giftförklarad”. Och om en särskild varningsskrivning som skall införas i Bibeln har dessa motionerat.
Att den nya partnerskapslagen står i konflikt med de tre monoteistiska religionernas familje- och sexualetiska vägledning är ett faktum. De finns alla tre representerade i
vårt land, judisk, kristen och muslimsk gudstro.

Det var en slarvigt tillkommen och dåligt genomtänkt lag.
Chefredaktör Olof Djurfelt skriver i tidningen Dagen den 1 juni 1994: ”En lag som inleder en alldeles ny utveckling borde inte införas genom en undantagsprocedur. Det är mycket egendomligt att folkpartister och socialdemokrater har ansett den här lagen så viktig, att de låtit sina representanter i lagutskottet ta ett eget lagstiftningsinitiativ.”
”Om lagens anhängare har rätt kan de ju lugnt räkna med att tiden arbetar för dem och fortsätta att försöka övertyga oss som inte håller med dem. Om de däremot själva anser saken inte hålla i en valrörelse och för fortsatt granskning, så kan vi förstå att de vill ha den raskt avklarad. Därmed kränker de emellertid massor av sina väljare.”

Vi är många som är vid sidan om den lagen. Ja, för säkert en överväldigande majoritet av svenska folket är det så.
Ben Benson

Tipsa en vän     Skriv utEU saknar hållbar etisk värdegrund


När EU - den europeiska gemenskapen av stater började arbetet med en grundlag, det s k...

Läs mer

ÅTER TILL SKAPAREN 
är vägen till befrielse!  

Artikel i Dagen 8 september 1988  

Den sexuella frigörelsen har inte lett till   ett lyckorike.Samlevnadsproblemen har ökat och orsakat förnedrande konflikter, d...

Läs mer

I. Regering och riksdag skall inte stifta kultiska lagar!
Ett brev sänt till alla partiledare hösten 1992

Ur sekulariseringens vakuum söker människan sig alltmer till olika kultiska fö...

Läs mer

II   PARTNERSKAPSLAGEN - EN KULTLAG I KROCK MED DE TRE MONOTEISTISKA RELIGIONERNA
                                Artikel publicerad i Jabbok 2-1995 


Under förra århundradet fram till början av 90-talet talades det ofta om det...

Läs mer

Ett brev till de folkvalda från en medborgare.
Värderade riksdagsledamöter!

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Kalender

Bliv stödmedlem och prenumerant !
JABBOK
som internettidning

Från och med år 2009, på tidskriften Jabboks 25te år, började den tryckta tidningen att som komplement ges ut som internettidning. Med samma målsättning som tidigare syftar vi till att nå allt bredare grupper av läsare.
2017 blev Jabbok helt en internettidning.

Hör gärna av dej genom ett email;
benbenson@jabbok.se

Internettidningens adress är www.jabbok.se ;

Med dina stödgåvor säkrar du tidningens fortsatta utgivning och tidsaktualitet.

Du inbjudes också till ett större engagemang genom att bli stödmedlem.
Årsavgift 500 kronor.

Bankgiro 5121-5788
Tack för stöd och intresse!

Stiftelsen Jabbok

Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva