EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Söndagen den 5 juli 2020 - klockan 16:38
Artiklar
Förstasidan

« Föreg. Nästa »


I. Regering och riksdag skall inte stifta kultiska lagar!
Ett brev sänt till alla partiledare hösten 1992


Ben Benson 2009-04-18

Ur sekulariseringens vakuum söker människan sig alltmer till olika kultiska företeelser, som en ersättning för något man förlorat. 

Lägg ner utredningen för lagstiftning om partnership för homosexuella. Regering och riksdag skall inte arbeta fram lagar, som närmast har kultisk karaktär. Se i stället
över sambolagen, om denna inte i nuvarande juridiska form, ger tillräckligt rättvisa och skydd åt de olika slag av samboende som finns i vårt svenska samhälle. De kan ju utgöras av exempelvis. vuxna människor i ett släktförhållande. En mor eller en far som bor tillsammans med en dotter eller en son. Det kan vara syskon som bor tillsammans. Det kan vara två kvinnor eller två män som bor tillsammans grundat på
vänskap och där det inte är fråga om homosexualitet eller sexuell utlevelse. Och det kan också vara det nu aktuella samboendet av par i homosexuell utlevelse. Vad som är
gemensamt är att de mer eller mindre delar eller har gemensamt boende, bohag och hushåll. Men i de flesta fall har man inga skrivna avtal som reglerar det gemensamma.
Man saknar ett juridiskt skydd som ger t ex en rättvis fördelning vid eventuellt uppbrott från sin gemensamhet eller det kommer att råda oklarhet om en avlider om vad som tillhör eventuella arvtagare. Det är bara några exempel på områden inom samboendet där samhället genom enkla, klara regler skulle kunna ge det rättsskydd som kanske saknas. Har inte i skrivande stund aktuellt för mej den nuvarande sambolagens exakta innehåll. Denna lag borde ses över och utvidgas så att den täcker in de olika grupperna av samboende och ses över så den ger rätt juridiskt skydd.

Samhället skall inte stifta nya lagar av kultisk karaktär.
Sambolagen kom ju till för att vara ett juridiskt skydd för alla de par av män och kvinnor som flyttade ihop utan den äktenskapliga välsignelseakt som under århundranden varit gällande i det svenska kultursamhället och som grund har den
mycket äldre judiskt-kristna etiken. Att vara sambo blev ett sekulariserat alternativ till äktenskapet. Det blev så också för för en del människor med kyrkotillhörighet av den orsaken att kyrkan haft sin egen sekularisering, ibland med en annan färg än den profana. Även om den religiösa vokabulären funnits kvar har budskapet mist sin sälta och fått ett substanslöst innehåll. Många i vårt samhälle är offer för en sekularisering där Jesu
liknelse om den förlorade sonen är tillämplig. Han som tog ut det arv som han hade hos sin fader och använde det i främmande land. Där förfor han sin förmögenhet, eller
ännu bättre uttryckt, ”han förlorade sin substans”. En annan översättning av ordet förmögenhet, som jag i min ungdom första gången hörde i en predikan av författaren Sven Lidman.
Idag talar man om förlorad identitet och att finna sin identitet.

Ur sekulariseringens vakuum söker människan sig alltmer till olika kultiska
företeelser, som en ersättning för något man förlorat.
Den s k ”sexuella frigörelsen” är inne i ett skede där en del söker kultisk auktorisation för en viss form av sexuell utlevelse - den homosexuella, och nu vill att staten skall medverka till denna genom lagstiftning. Man har talat om att ge de homosexuella en identitet och kräver nu alltså att hela det svenska samhället ska medverka till detta.
Men den sökta identiteten kommer inte att infinna sej genom att tvinga på svenska folket en lagstiftning, som majoriteten känner sig helt främmande inför av helt naturliga skäl.
Vill man ha någon form av kulthandling för homosexuella par så kan man ordna det i sina organisationer. Det är ju också många som dragits in i homosexuella kretsar som är emot en
lagstiftning. Dessa är mer eller mindre medvetna om att deras identitet som människa finns inte där de med sin livsstil nu befinner sig.

I vår galna värld har man gjort sexualitet och kärlek nära nog till synonymer.
När man talar om sexualitet så använder man ordet kärlek och om sexualakt att man älskar. Men sexdriftens utlevelse kan ske kärlekslöst och vara ett hänsynslöst utnyttjande, kan vara förenat med förnedrande av den andre, övergrepp och våld,
och föra med sig en mängd av frustrationer. Vi översvämmas i oilka massmedia och litteratur av en stegrad sexfixering, där det är mycket drift men lite kärlek.
Kärlek är något mycket mer. Något osjälviskt, gränsöverskridande, ”den söker inte sitt” för att använda bibelns ord. Kärleken är till sitt väsen sådan att den tillför
människan en fullödig livskvalité och möjligheter till en rik utlevelse av livet även utan sexuell utlevelse. Den gör också åt man och kvinna som älskar varann, den sexuella föreningen till ett kärlekens uttryck. Det är samma kärlekens väsen som söker trohet för att ge trygghet och kärlek åt de barn som blir till. Kärleken har bara en källa. Det är hos den Gud som är - den Ende. Det är inte så som en viss teologi i kyrkan säjer,
påverkad av grekiskt hedniskt synsätt att det finns flera kärlekens källor - eros och agape. Det är denna källa vi påminns om genom profeten Jeremias ord till den tidens
folk. ”Ty mitt folk har begått en dulbbel synd; mig har de övergivet, en källa med friskt vatten, och de har gjort sig brunnar, usla brunnar som inte hålla vatten.” Jer. 2:13.
I den grekiska och romerska antikens tid fanns sexkultiska inslag, ibland som tempelkult och där kunde till och med den homosexulla utlevelsen betraktas som något finare, en mera upphöjd form av sexualitet. När den av Gud uppenbarade
etiken, med de tio budorden, gavs genom Mose till det judiska folket att förvaltas i vår värld, så ledde det till en krock mellan detta folk och den omgivande hedniska världen, bl a på detta område. Det är denna etik som omfattas av Jesus och levs ut av honom och av hans efterföljare förs ut i Romarriket och Mindre Asien och där kommer i krock med dess hedniska kultur. Trots förföjelse förmedlar man en befrielse till nytt glädjerikt och meningsfullt liv. Det bästa inom den Västerländska civilisationen har sin källa och upprinnelse här. Nämnda hedniska kulturer gick under. Idag är Västerlandet, liksom världen i övrigt, inne i en brytningstid.

Vårt land, som en gång byggde sin lagstiftning på tio Guds bud, har under efterkrigstiden övergivit denna vägledande grund.
Helt enkelt därför att många människor, och bland dem ansvariga lagstiftare, har övergivit denna. Vi lever i dag i vad vi kallar ett pluralistiskt - ett mångkulturellt samhälle. Ett sådant samhälle ska inte stifta lagar av kultisk karaktär. Lägg därför ner utredningen om en partnerskapslag. Se gärna över sambolagen så det ger alla de grupper som jag gav exempel på i början det samhälleliga skydd, som ligger inom ramen för det som bör tillhöra samhällets lagstiftning. Denna hälsning vill jag framföra till alla partiledare och till regering och riksdag. Jag
skriver inte på uppdrag från någon grupp utan bara som medborgare. Inte heller representerar jag kyrkan fastän jag är pastor. Många av de röster som hörs därifrån, inberäknat mitt eget samfund, ger helt andra budskap och skulle inte ställa upp för vad jag skrivit. Jag skriver, därför att jag bär en djup nöd, en smärta inom mej för den moraliska situationen i landet av vilket det här berör ett område.

Den kris som råder på olika områden, är en etisk kris,
som pågått en längre tid och sista tiden förvärrats. Vi behöver som folk åter upptäcka vad rätt och rättfärdighet är. Ett uppvaknande och en omvändelse. I många av de gamla bönhusen runt om vårt land kunde man ofta på väggen bakom talarstolen läsa orden ”O, land, o, land, hör Herrens Ord!”. Kanske är vi snart där då vårt folk börjar lyssna till den uppmaningen. Och kanske skulle det börja hos kyrkornas folk. Dagens signaler från kyrkorna är förvirrande och oklara. Om nu inte Kyrkan förmått att rätt förvalta vad som anförtrotts den, så är ändå inte Gud långt borta från någon enda av oss, all sekularisering till trots. De flesta förstår vad det handlar om och Gud kan bli igenkänd när vi lyssnar. Det tillhör ju ändå vår konstitution som människa att ha rätt relation till Honom och därmed också rätt relation till varandra som människor.
Ben Benson
Brevet var publicerat i Tidningen Trollhättan
och
Tidskriften Jabbok.
Tipsa en vän     Skriv utEU saknar hållbar etisk värdegrund


När EU - den europeiska gemenskapen av stater började arbetet med en grundlag, det s k...

Läs mer

ÅTER TILL SKAPAREN 
är vägen till befrielse!  

Artikel i Dagen 8 september 1988  

Den sexuella frigörelsen har inte lett till   ett lyckorike.Samlevnadsproblemen har ökat och orsakat förnedrande konflikter, d...

Läs mer

I. Regering och riksdag skall inte stifta kultiska lagar!
Ett brev sänt till alla partiledare hösten 1992

Ur sekulariseringens vakuum söker människan sig alltmer till olika kultiska fö...

Läs mer

II   PARTNERSKAPSLAGEN - EN KULTLAG I KROCK MED DE TRE MONOTEISTISKA RELIGIONERNA
                                Artikel publicerad i Jabbok 2-1995 


Under förra århundradet fram till början av 90-talet talades det ofta om det...

Läs mer

Ett brev till de folkvalda från en medborgare.
Värderade riksdagsledamöter!

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Kalender

Bliv stödmedlem och prenumerant !
JABBOK
som internettidning

Från och med år 2009, på tidskriften Jabboks 25te år, började den tryckta tidningen att som komplement ges ut som internettidning. Med samma målsättning som tidigare syftar vi till att nå allt bredare grupper av läsare.
2017 blev Jabbok helt en internettidning.

Hör gärna av dej genom ett email;
benbenson@jabbok.se

Internettidningens adress är www.jabbok.se ;

Med dina stödgåvor säkrar du tidningens fortsatta utgivning och tidsaktualitet.

Du inbjudes också till ett större engagemang genom att bli stödmedlem.
Årsavgift 500 kronor.

Bankgiro 5121-5788
Tack för stöd och intresse!

Stiftelsen Jabbok

Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva