EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Söndagen den 5 juli 2020 - klockan 16:28
Artiklar
Förstasidan

« Föreg. Nästa »


Ett brev till de folkvalda från en medborgare.
Värderade riksdagsledamöter!


Ben Benson 2009-04-13

Den första april är dagen för aprilskämt och risk att bli lurad.Det är också dagen då ni 349 riksdagsmän går till en omröstning på ett förslag att ge det flertusenåriga begreppet äktenskap en ändrad innebörd och som ord en tvetydig semantisk betydelse.     

   Ett brev till de folkvalda från en medborgare
       Värderade riksdagsledamöter!

Den första april är dagen för aprilskämt och risk att bli lurad.
Det är också dagen då ni 349 riksdagsmän går till en omröstning på ett förslag att ge det flertusenåriga begreppet äktenskap en ändrad innebörd och som ord en tvetydig semantisk betydelse.     
Den 21 mars 2007 besökte jag presskonferensen i Rosenbad då enmansutredanren Hans Regnér överlämnade sitt betänkande. Förvånansvärt nog var det knappast mer än 20 deltagare.
Inför en nära nog kompakt tystnad utan frågor kunde han leverera ett beställningsarbete.
Ett färdigt lagförslag. Paragraf för paragraf. Utan hållbara motiveringar slår han fast 
att  äktenskapslagen skall göras om så att äktenskapets flertusenåriga innehåll och traditionella betydelse byts ut och underordnas andra tidsaktuella värderingar, representerade av en minoritet i samhället. Ursprungsinnehållet negligeras.
  
Den traditionella betydelsen av äktenskapet som en heterosexuell relation, som av naturliga skäl står för något mer än ett homosexuellt förhållande, förringas av Regnér som säger: ”Enligt min uppfattning kan den traditionella betydelsen av äktenskapet som en heterosexuell relation inte vara avgörande för om äktenskapet skall öppnas också för par med samma kön.” sid 17
Vidare säger Regnér: ”Min bedömning:  Äktenskapsbalkens  definition av vad som är ett äktenskap bör således utvecklas till att omfatta också ett par av samma kön.”  sid 227.  
 Hur då? Det är ju inte bara fråga om en skrivning. Det är fråga om realiteter. En livets institution som genom mänsklighetens historia vuxit fram där två tillitsfullt lovar varann att dela livet med inriktning på trohet och närhet och där de av naturen sexuella komponenterna man och kvinna ger upphov till nytt liv - barn att innesluta och uppfostra med kärlek och omtanke inom.  
”Äktenskap är ett begrepp som staten inte ensam äger...”   Så säger helt riktigt tre av ledamöterna i referensgruppen för trossamfund. sid 360 . 

Samtidigt är Regnér medveten om att den föreslagna ändringen av äktenskapsbalken  kan vara helt onödig. Regnér: ”en fråga som behöver besvaras är huruvida en lagändring verkligen är nödvändig eftersom rättsverkningarna av äktenskapet inte nämnvärt skiljer sig från dem som följer med det registrerade partnerskapet.” sid 19. Han bekräftar själv att det förhåller sig så. ”Förfarandet vid registrering av partnerskap motsvarar vad som gäller vid civil vigsel.” ”Ett registrerat partnerskap har med ett par undantag samma rättsverkningar som ett äktenskap.” sid 373.
Regnér:  ”...mitt förslag innebär att den som är registrerad partner när ändringarna i ÄktB träder i kraft med automatik blir make och partnerskapet därefter anses vara ett äktenskap”
Så blev det då tll slut en fråga om ordbyte för partnerskapslagen. Äktenskapslagen med sin förankring  i den judiska (ibland hos oss kallad judisk-kristna) etiken, byts ut mot en sekulär kultisk  lag  -partnerskapslagen, som tillkom 1994. Namnet äktenskap behålls, men har fått ett annat innehåll.  
En annan Regnér, generalsekreteraren för RFSU, Åsa Regnér, säger i ett pressmeddelande 14 nov. 2008: ”Vi vill absolut inte att det ska finnas två olika ord för äktenskap beroende på vilka det är som gifter sig . Att radera  ordet äktenskap  i äktenskapsbalken bara för att homofober ska få fortsätta  att diskriminera samkönade par är uteslutet.” Med det säger hon att hon vill ändra innebörden i begreppet äktenskap.  Alla de som inte delar hennes och den grupperings åsikt hon tillhör klassas som homofober - ett nedvärderande modeord. Vi får ett lagstiftande där homosexualitet är normerande.
Vad händer i Sverige?.Inför frågor som denna sedan mer än 20 år aktuella, som berör oss människor emotionellt,  moraliskt, både personligt och samhälleligt, har vi rätt att ställa frågan vad händer? Regeringar flyr frågan. Riksdagen som lagstiftande församling lamslås därför att procedurer som skulle säkra demokratisk prövning kringgås. Valrörelser som skulle frigöra folkligt engagemang undvíks. Massmedia främjar inget öppet samtal i denna och tillhörande frågor. Man vet helt enkelt inte hur man skall hantera den.. 
Och tyvärr, kyrkorna är i kris och saknar ofta det herdeskap, som behövs när människor upplever sig vara som ett folk utan herde. Samtidigt växer det fram ur sekularismen vid sidan om kyrkor en eftertänksamhet  - en klokskap som anar att något är inte rätt ställt. Människor som blir ett korrelat till urspårade kyrkor och ideologiskt utarmade politiska partier.  Det är den hos människan inneboende
av Gud givna kunskapen som gör sig påmind. Det är människor som är beredda att lyssna in gammal vis vägledning, såsom den som gavs i Tio Guds Bud på Sinai berg.  Människor mår inte bra idag. Nedklassningen av människan har gått långt  och behöver brytas för en uppvärdering. Det gäller globalt, men nu gäller det Sverige där ni riksdagsmän är ombud för folket. Inför detta angelägna ärende finns det faktum att det är mycket sexdriftsfixering men för lite av  den kärlek som skulle styra också sexualiteten. Kärlek och sexualitet är nu inte samma sak.  Det är inte bara homosexuella och andra avvikande som har relationsproblem. I den heterosexuella samlevnaden inom äktenskap eller andra yttre former förekommer mycket kränkande av den andra parten och beträffande misshandel förekommer numera inte bara kvinnomisshandel utan också misshandel av män. 
En undermålig utredning med ett missriktat färdigt lagförslag har skapat både splittring och förvirring 
Då förslaget att ändra begreppet äktenskapets betydelse åtföljdes av förslaget att vigsel skulle skötas av kyrkorna som tidigare var splittringen ofrånkomlig. Det hette visserligen rätt att viga, inte plikt , vilket var den enda sak som Regnér särskilt betonade under tidigare omnämnda pressmöte på Rosenbad. Men som erfaren jurist kan han inte vara så dum att han inte förstod att detta var direkt splittrande och att andra fanns som aggresivt skulle hävda att det var en skyldighet att viga alla som den föreslagna nya äktenskapsbalken innefattade. Denna aggresivitet har också gjort sig till känna.
SVT gjorde en enkät bland Svenska Kyrkan präster om man kunde tänka sig att viga samkönade par.
Över 1000 svarade inte. På frågan varför blev svaret att då enkäten inte var anonym så var många präster rädda för att den kunde användas mot dem. Den föreslagna lagen var omöjlig. 
Då denna fråga inte haft normala beredningsvägar och i stort inte följer partigränser så vilar det på var och en att personligt ta ställning. En civilrättslig samlevnadsbalk skulle ni alla (349) med lite god vilja kunna ansluta till. Så ser ju Sverige ut idag..           
Måndag 30 mars 2009 
Ben Benson, medborgare

 Ps. En presentation: Jag är pastor och har en stor del av mitt liv varit verksam inom Svenska Missionsförbundet. Har också under en lång tid arbetat med judisk-kristna relationer och jag är redaktör för tidskriften Jabbok, som sedan några veckor också kommer som internettidning (www.jabbok.se) Jag har också tagit mig friheten att under de 25 år som tidningen funnits till bjuda  riksdagsledamöterna på tidningen. Den rör ju vid etiska värderingsfrågor och samlevnad utifrån flertusenårig tro, tradition och erfarenhet.
I maj, om bara några veckor har jag levt 50 år tillsammans med min hustru Anita. Vi firar då guldbröllop. Ds.

Brevet sänt som e-mail personligt till alla riksdagsledamöter. 

  Tipsa en vän     Skriv utEU saknar hållbar etisk värdegrund


När EU - den europeiska gemenskapen av stater började arbetet med en grundlag, det s k...

Läs mer

ÅTER TILL SKAPAREN 
är vägen till befrielse!  

Artikel i Dagen 8 september 1988  

Den sexuella frigörelsen har inte lett till   ett lyckorike.Samlevnadsproblemen har ökat och orsakat förnedrande konflikter, d...

Läs mer

I. Regering och riksdag skall inte stifta kultiska lagar!
Ett brev sänt till alla partiledare hösten 1992

Ur sekulariseringens vakuum söker människan sig alltmer till olika kultiska fö...

Läs mer

II   PARTNERSKAPSLAGEN - EN KULTLAG I KROCK MED DE TRE MONOTEISTISKA RELIGIONERNA
                                Artikel publicerad i Jabbok 2-1995 


Under förra århundradet fram till början av 90-talet talades det ofta om det...

Läs mer

Ett brev till de folkvalda från en medborgare.
Värderade riksdagsledamöter!

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Kalender

Bliv stödmedlem och prenumerant !
JABBOK
som internettidning

Från och med år 2009, på tidskriften Jabboks 25te år, började den tryckta tidningen att som komplement ges ut som internettidning. Med samma målsättning som tidigare syftar vi till att nå allt bredare grupper av läsare.
2017 blev Jabbok helt en internettidning.

Hör gärna av dej genom ett email;
benbenson@jabbok.se

Internettidningens adress är www.jabbok.se ;

Med dina stödgåvor säkrar du tidningens fortsatta utgivning och tidsaktualitet.

Du inbjudes också till ett större engagemang genom att bli stödmedlem.
Årsavgift 500 kronor.

Bankgiro 5121-5788
Tack för stöd och intresse!

Stiftelsen Jabbok

Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva