EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Söndagen den 5 juli 2020 - klockan 14:49
Artiklar
Förstasidan

« Föreg. Nästa »


ÅTER TILL SKAPAREN 
är vägen till befrielse!  

Artikel i Dagen 8 september 1988  


Ben Benson 2009-04-18

Den sexuella frigörelsen har inte lett till   ett lyckorike.Samlevnadsproblemen har ökat och orsakat förnedrande konflikter, där man sargar och sårar varandra. Då människan bryter mot den 
kunskap hon har av Gufår hon skörda frukten därav. Och om vissa kyrkor lsignar homosexuella 
“äktenskap blir de hedniska institutionerskriver pastor Ben Benson, SMF. Att nda åter till Skaparen leder till befrielse, framhåller han. 
  Nej, homosexualitet tillhör inte Guds skapelseordning. Men den homosexuelle hör till Guds skapelse. Som människor hör vi alla till Guds skapelse, även om vi inte själva erkänner Gud och ärar honom som Skaparen.
 
Människan är skapad till gemenskap med Gud. Det är hennes rätta livssfär som hon befinner sig i då hon tillåter Gud få vara Gud i hennes liv. Det är detta som skiljer henne från övrigt i skapelsen. Utanför denna livssfär förfaller människan lätt till olika slag av omänsklighet.
 
Problemet är att människor har frigjort sitt liv från Gud och ett sant gudsförhållande och därmed också från det som är sant mänskligt.
 
Fri vilja
Till den storhet som Gud gav människan, hör den fria viljan.
 
Men då människan väljer att bryta mot den kunskap om Gud som hon har, så överlämnar Gud henne åt sin viljas väg och hon får skörda frukten därav. Det gäller den enskilda människan, men berör folk i olika tidsperioder och kulturer.
 
I Romarbrevets första kapitel ges en klar framställning om människors vilsenhet och folks kulturskymning. Vår tid liknar på detta område mer och mer romarrikets.
 
“De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa, men blev till dårar.” “Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen: de dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, som är välsignad i evighet, amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män.” Rom. 1:21-22, 24-27.
 
En magnet
Hur skall man förstå orden “Därför utlämnade Gud dem…”. I 1917 års översättning står det: “Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser…”.
 
När jag på femtiotalet studerade på SMF:s Teologiska Seminarium på Lidingö, så hade jag som lärare Gösta Sandberg. Hans undervisning präglades av tro på Bibeln som Guds ord och uppenbarelse. Jag minns att när han undervisade om dessa uttryck i Rom. 1 så använde han bilden av magneten. Det som normalt attraheras av och dras till magneten gör det inte längre.
 
Gud säger liksom i handling: “Var så god! Ditt val för livets utformning är främmande för mitt väsen och oförenligt med den konstitution jag gav dig som min skapelse.”
 
Så lämnar Gud över människan åt sin egen “frigörelse”. Gud kommer aldrig att kränka den fria vilja som han också givit åt människan och som gör henne till en ansvarig varelse.
 
Vakuum
I sin frigörelse från Gud fortsätter människan ändå att vara religiös och i det vakuum som uppstått söker hon ibland efter kultiska handlingar att fylla detta religiösa behov. Sexualitet som gått snett har i olika kulturer oftast förenats med religiösa kulter och därigenom skaffat sig en viss legalisering.
 
Det är ingen tillfällighet att man i vår tid finner mer och mer av dessa yttringar, samtidigt som de sexuella perversiteterna förgrovas. Det är resultatet av en från 40-talet och fram till våra dagar pågående vandring bort från ett rätt gudsförhållande och därmed bort från människans värdighet.
 
I stället har man satt vad man kallar mänskliga behov, som man menar måste tillgodoses. Under 60-talet intensifierades kampen för att spränga sexvallen, alla sexuella “tabun” skulle bort. Äktenskapet blev ett hinder. I stället kom samboförhållande. Det blev lätt att skiljas.
 
Frigörelse
Jag minns från mitten av 70-talet då jag var pastor på Södermalm, när vår dotter, som gick på lågstadiet i Katarina Norra, en dag kom hem och berättade att “nu är det bara jag och två till i klassen kvar, vars föräldrar inte är skilda”. Och det var ändå omkring 25 barn i klassen.
 
Den “sexuella frigörelsen” ledde inte in i det lyckorike som man väntade sig. Samlevnadsproblemen har ökat. Sexuella förhållanden leder ofta in i förnedrande konflikter, där man sargar och sårar varandra.
 
Under denna äktenskapets och sexualitetens degenereringsprocess, har kyrkor och samfund alltmer låtit sig pacificeras.
 
Orsaken till detta är till stor del teologiska trender, såsom den teologi som talar om Gud som “de nederstas Gud”. Ett slags förvänt klasstänkande i stället för Bibelns syn att Gud är allas Gud. Inför Gud har alla lika värde och ett ansvar. Det finns också en förförelsesida, som hör samman med utövandet av homosexualitet och andra sexuella perversiteter.
 
Det är församlingens uppgift att förmedla kallelsen från Gud till alla människor att lämna sina vilsna vägar och levnadssätt och besinna sig på det faktum att man övergivit samhörigheten med Gud - livets källa och kärlekens källa. Därför är det andra krafter som tagit över.
 
Hedniska
De röster som nu höjts inom Svenska kyrkans kyrkomöte och som också hörs inom Svenska Missionsförbundet, det samfund jag tillhör, kräver att kyrkan skall välsigna, när t ex två män lever i sexuellt umgänge med varann, såsom vore det ett äktenskap.
 
Man pläderar för något som skulle göra dessa kyrkor till hedniska institutioner. Som grund ligger synen att det hos dessa människor är behov, som behöver mötas. Men vad motiverar då att stanna just vid det som betecknas som homosexuellt umgänge? Det finns andra som ser på andra avvikelser, som behov som måste tillgodoses. Och som i morgon kan önska kyrkans välsignelse.
 
Vem skall dra gränsen? Det kan ju inte finnas någon gräns för dem som anser att Bibeln skall omtolkas för att passa varje nytt behov.
 
Avarter
En bok av läkaren Lars Ullerstam gavs ut 1964 och väckte stor debatt. Titeln var “De erotiska minoriteterna”. Jag gick till biblioteket och läste boken.
 
I denna försvarar han homosexualitet, incest, exhibitionism, narcissism, sadism, fetischism, skoptofiler, pedofiler, nekrofiler (där sexualobjektet är lik) och många andra avarter.
 
Ullerstam menar på fullt allvar att detta är sexuella behov lika mycket som homosexualitet. I förordet skriver han: “När folk vädjar om att humanitet skall visas avvikelser, så är det i allmänhet de homosexuella som avses. I själva verket är denna grupp bäst ställd av de erotiska särlingarna. De har en stor opinion på sin sida. Då och då agiteras i press och böcker för deras rättigheter.”
 
Legitimering
I den hedniska mänsklighetens historia har sexuella avarter haft stort utrymme i det kultiska livet. Det är därför inte något nytt när man ropar efter kultiska handlingar för legitimering. Ullerstam hävdar också att den perversa sexualitetsutövningen kan ha kultisk mening.
 
Han säger: “För att häva myten om de ‘perversa’ njutningarnas låga och tarvliga karaktär skall jag ge några stickprov på de inre upplevelser, som kan förmedlas av ’perversa’ handlingar. Ofta ligger dessa på ett sublimt andligt plan. Beteenden som nu kallas sedlighetsförbrytelser kan tillfredsställa samma elementära mänskliga behov som religiösa kulthandlingar.”
 
Mörk livssyn
I slutet av boken ger Ullerstam uttryck för en kusligt mörk livssyn, där människor är små kryp som med plågsam ångest och intighetskänsla är på väg mot förintelse. Jag citerar:
 
“Vi människor är alla små kryp, som är utkastade i ett väldigt kosmos på en liten planet utan att veta varför, och vi förintas alla inom kort. Våra villkor är hårda och vi är alla utsatta för en plågsam ångest, trots de religiösa bekvämlighetsinrättningarna. Ångest inför mörkret, intigheten och oändligheten bakom och framför denna lilla episod, som kallas liv. Människovarat har en dyster inramning. Vår enda trygghet är att vi alla delar samma eländiga villkor. Vi har varandra och vi har lite sällskap under livsperioden. Vi människor har också utrustats med förmågan att känna glädje. En av dessa glädjekällor är sexualiteten, och den glädje som härrör ur denna källa är så genomgripande, att den ibland får oss att tillfälligt glömma intighetsperspektivet.”
 
Tomhet
- En gudlös värld, där tomheten ekar. Ur urspårningens djup hörs ropet efter lindring av smärtan. Urspårningen har många varianter. Homosexuell utlevnad är en.
 
Ni som begär att kyrkan skall välsigna er homosexuella samlevnad, kom ihåg att Gud är inte en tillsats till livet. Han är inte ett opium att döva smärtan och medverka till tillfällig njutning.
 
Det finns en Gud!
 
Du som lever ett homosexuellt liv, lyssna inte till tidens falska profetröster. Gud vill vara din Gud! Men han välsignar inte ditt homosexuella förhållande.
 
Även om människor skulle uttala välsignelseord i Hans namn, så har de ingen fullmakt från Gud.
 
Gör uppbrott från din nuvarande livssituation och vänd dig till Gud! Likt sonen i liknelsen i Lukas 15, som besinnade sig och bröt upp från sin förnedrande situation, så skall du finna att Gud din Fader kommer dig till mötes.
 
Ben Benson
 
Läs vidare under avdelning Lag och Moral och Kultur:
1. Regering och riksdag skall inte stifta kultiska lagar 
2. Partnerskapslagen - en kultlag i krock med...
3. Ett brev till de folkvalda    


Tipsa en vän     Skriv utEU saknar hållbar etisk värdegrund


När EU - den europeiska gemenskapen av stater började arbetet med en grundlag, det s k...

Läs mer

ÅTER TILL SKAPAREN 
är vägen till befrielse!  

Artikel i Dagen 8 september 1988  

Den sexuella frigörelsen har inte lett till   ett lyckorike.Samlevnadsproblemen har ökat och orsakat förnedrande konflikter, d...

Läs mer

I. Regering och riksdag skall inte stifta kultiska lagar!
Ett brev sänt till alla partiledare hösten 1992

Ur sekulariseringens vakuum söker människan sig alltmer till olika kultiska fö...

Läs mer

II   PARTNERSKAPSLAGEN - EN KULTLAG I KROCK MED DE TRE MONOTEISTISKA RELIGIONERNA
                                Artikel publicerad i Jabbok 2-1995 


Under förra århundradet fram till början av 90-talet talades det ofta om det...

Läs mer

Ett brev till de folkvalda från en medborgare.
Värderade riksdagsledamöter!

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Kalender

Bliv stödmedlem och prenumerant !
JABBOK
som internettidning

Från och med år 2009, på tidskriften Jabboks 25te år, började den tryckta tidningen att som komplement ges ut som internettidning. Med samma målsättning som tidigare syftar vi till att nå allt bredare grupper av läsare.
2017 blev Jabbok helt en internettidning.

Hör gärna av dej genom ett email;
benbenson@jabbok.se

Internettidningens adress är www.jabbok.se ;

Med dina stödgåvor säkrar du tidningens fortsatta utgivning och tidsaktualitet.

Du inbjudes också till ett större engagemang genom att bli stödmedlem.
Årsavgift 500 kronor.

Bankgiro 5121-5788
Tack för stöd och intresse!

Stiftelsen Jabbok

Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva