EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
som vill utveckla ett ömsesidigt förtroende mellan kristna och judar och befrämja en vänskaplig inställning till Israels land och folk
Textalk Classic
EN BROBYGGANDE TIDSKRIFT
Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva
Söndagen den 5 juli 2020 - klockan 15:42
Artiklar
Förstasidan

« Föreg. Nästa »

Framtidshoppet och Israel Jer. 29:11-14

Framtidshoppet och Israel
Jer. 29:11-14


Ben Benson 2011-06-07

Artikeln är ett föredrag som hölls av Ben Benson, Jabboks redaktör, ursprungligen på engelska och tolkades till tyska Annandag Pingst 1981 i Kongresshallen, Zurich, Schweiz. Konferensen var anordnad av Friends of Israel, en Schweizisk kristen organisation. De två tusen deltagarna kom från hela landet.
Det är 30 år sedan, men frånsett vissa dåtidsaktuella data är ämnet lika angeläget idag. T. ex att begreppet ”Herrens tjänare” hos profeten Jesaja, avser det judiska folket . Det gäller också 53 kapitlet om den lidande tjänaren. Det kan inte heller idag enbart tillämpas på evangeliernas Jesus även om den har stort utrymme i kristna passionstidens texter. Respekten för ursprungsbetydelsen inför studiet av bibelns texter är viktig.
 

Herren talar genom profeten Jeremia. Han gör det i ett brev till de som levde kvar i fångenskapen i Babel. När Herren talar om att han vill ge en framtid och ett hopp så gäller detta Israels folk. Det folk som han tidigare fört ut ur Egyptens land till befrielsen. Det gäller också hela mänsklighetens framtid och dess uttåg till befrielse. Gud vill inte att folket ska leva i fångenskap. Inte heller folken. Gud vill inte att människan ska leva i någon form av fångenskap.
Människor beskyller ofta Gud för allehanda galenskapelser i denna vår värld, som om han var orsaken till dem. Eller man anklagar Gud för att inte förhindra det onda i vår värld. Men i Guds eget väsen bor en välvilja riktad mot människan, mot det judiska folket, mot all världens folk.
Med lystringsorden ”Jag vet vilka avsikter jag har med er”, hänvisar Gud till sitt eget väsen, sina egna tankar. ”Mina planer är inte era planer och era vägar är inte mina vägar”, säger Herren genom profeten Jesaja, ”Liksom himlen är högt över jorden, så är mina vägar högt över era vägar, mina planer högt över era planer.” Det är rymd över dessa Guds tankar -liksom himlen välver sig över en hel värld. Vilka är då de planer som Gud har för sitt folk och för mänskligheten? Jo, det är fridens tankar. Guds välbehags tankar, som det uttrycks i änglars budskap till herdarna på julnatten om ”på jorden fred åt dem han har utvalt”. Guds planer är ”välgång, inte olycka”. ”Jag har inte lust till någon syndares död.” Vad Gud syftar till är omvändelsens skeende. Detta att människan kommer rätt, att mänskligheten kommer rätt. Herren kommer att ge oss en framtid och ett hopp.

Herrens tjänare
För att denna framtid ska infinna sig behövs människor i Herrens tjänst. Så länge öppenhet för Gud och lydnaden för honom finns kan Guds vilja flöda fram och förverkligas. Men, säger skriften, ”vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg”. Så bryter då Gud in med sin kallelse. Det behövdes ett folk att vara Herrens tjänare. Därför ingicks ett förbund mellan Gud och Israel. Detta folk blev Herrens tjänare och ur det folket kom också Han som också kallas Herrens tjänare.
För att en förändring som medför en framtid och ett hopp skulle kunna ske i vår värld så behövdes försoning. En försoning som griper tillräckligt in hos människan och mänskligheten för att försona människan med Gud och kunna försona människor med varannn. En försoning som gäller både på det personliga planet och mellan de olika kollektiv som människor bildar i stammar, nationer, raser, block och kontinenter. En universell och allomfattande försoning behövdes för vår värld
Den försoningen är given och den är fullbordad av Gud själv. ”Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser.” 2 Kor 5:19. ”Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.” 2 Joh. :2:2
”Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser.”
Djupet av denna försoning kan vi inte pejla, kan vi inte förklara. Ingen försoningslära (dogm) kan utsäga tillräckligt för att täcka dess innehåll. Alla försök blir alltid begränsningar. Men vi får tro på Honom som är försoningen och erfara försoningens realitet. Den försoning som täcker allt och alla.

Försonad men inte förlossad
Och ändå är inte mänskligheten förlossad. En grund har lagts som är förutsättningen för en framtid och ett hopp för oss människor i denna värld. Guds verk är inte färdigt. Det skall byggas vidare. Grunden är lagd genom Kristus och försoningen. ”Ingen kan lägga en annan grund, än den som redan finns, och den är Jesus Kristus.” 1 Kor 3:11
Mänskligheten är försonad genom Herrens tjänare Jesus.
Men mänskligheten är inte förlossad - inte befriad. I dag finns det många miljoner flyktingar i vår värld. Det finns ett stort antal fängslade människor på grund av sin tro eller sina åsikter. Många avrättas. Det finns mängder av svältande människor, samtidigt som kärnvapenrustningen nått svindlande höjder av kostnader och en förstörelseeffekt som är ofattbar. Vår värld är inte förlossad.
En gång gav Jesus det som kom att kallas missionsbefallningen: ”Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar...”. Men den kristna missionen står idag vid en återvändsgränd. Sökande efter vägar. Oviss, trevande. Kvar står Guds hälsning. Han har fridens tankar för oss. Han vill ge en framtid och ett hopp.

Israel vägvisare till framtiden
Vår värld i dag upplever behovet av en vägvisare till framtiden. Det behövs i dag en Guds tjänare med en speciell uppgift för vår tid. Jesus var tjänaren som lade grunden för människans framtid. Han gjorde det genom sitt lidande, sitt utgivande. Jes. 53:5. Jesus, som vittnade om sig själv som människoson och om Gud som sin Fader, lade grunden för framtiden. Han gav oss ett hopp. Jesus var jude och inom det judiska folket sker den försoning som ska ge människorna liv och världen dess framtid. Men det judiska folkets tjänst var inte slut i och med Jesu första ankomst. Se Rom. 11:11,15. Enligt bibeln skall det judiska folket - Israel, spela en roll i den förlösning som skall ske i vår värld och med människorna. ”Från Sion skall förlossaren komma...” Rom:11:26; Jes. 2:2-4. I Gamla testamentet, Tenach den judiska bibeln, talas det ofta om Herrens tjänare. Israel kallas Herrens tjänare och profeternas budskap syftar också på Jesus. Det är ett både ock. Bibelns budskap är mycket mer dynamiskt än vi förstått
Därför bör vi från kristet håll respektera den judiska tolkningen av sin egen urkund också när det gäller Jesajabokens femtiotredje kapitel, som talar om ”Herrens tjänares lidande”. Detta folk är insatt i en tjänst för mänskligheten och bär ett lidande härför. Mänsklighetens historia visar oss hur människors skuldtyngda samveten har skapat behov av en syndabock. Syndabocken är den som man lägger över skulden på. Under tidernas lopp har man beskyllt judarna för mycket av det som gått fel. Nu har man återfått sitt land och byggt upp det. Men också under denna tid och nu blir man anklagad för att göra fel i det mesta. Och ändå är landet man byggt upp den enda fungerande demokratin i hela Mellersta Östern.
Man får skulden för att Jesus dog och ändå borde de anklagande från kristenheten veta att det var inte enbart för det judiska folkets synder han dog, utan för hela mänsklighetens synder. Jag har judiska vänner som kommer från Polen som berättar att de aldrig vågade gå ut då de kristna firade påsk och långfredag. Då stängde man noga om sig för då stegrades förföljelsen och anklagelserna om att de var ”gudamördare” till ett verkligt hot. I Sverige har kristen-heten inte haft en sådan fientlig inställning till det judiska folket. Men de som representerar en teologi som idag hävdar att staten Israel är ett misstag uppvisar så starka antijudiska affekter och ger många gånger ett stöd för Israels fiender att det är oroande.
Bland det judiska folket och i Israel lever minnet av befrielsen och uttåget ur Egypten. det blir för dem närvarande och återupplevt varje påsk. Rabbinen Gez, som är ansvarig för bönetjänsten dygnet runt vid Västra Muren i Jerusalem, svarar på vår fråga om vad man bad om: ”Vi beder först om att det skall bli fred på jorden och när det blir fred på jorden så blir det fred för oss också”. ”Vi lär av räddningen ut ur Egypten. I profetians ande som kommer, så kommer vi inte att tala om räddningen ut ur Egypten utan om hela världens räddning.” Så påminner han om Salomos ord: ”Mitt hus skall vara ett hus för alla nationer.”

En ny väg
I dag finns ett skeende bland Guds löftesfolk, ett upprättande som är på väg att föra dem in i en ny förlåtelsens verklighet. Ett slags ställföreträdande, en tjänst, ett vägvisande i handling. De är inte framme ännu.
I ett symposium som hölls i Jerusalem 1976 deltog den ortodoxe juden Dr Resnicoff. Han hade då bott i Israel i endast 10 år och var uppväxt i New York. Som pojke på väg till sin skola gick hans väg förbi en kristen skola och just där fick han ständigt stryk bara av den anledningen att han var jude. Det skapade både fruktan för och fientlighet mot de kristna. Så berättar han att trots detta händer något med honom under hans Israelstid. Han säger: ”Nu händer något häpnadsväckande. Efter tio år i Israel är jag fri från denna fruktan. Men det är inte endast frånvaro av fruktan, utan något ännu mer: ett broderskap, en vänskap, ett sökande efter att nå fram till de andra. Jag kan till och med tala om kärlek mellan mig och mina kristna vänner som bor i detta land.”
Försoningen är given - ”grunden är lagd”. Förlossningen är något som kommer. Aposteln Paulus förmanar i Romarbrevets elfte kapitel Roms kristna församling att inte vara arroganta, att inte sätta sig upp över det judiska folket. Som troende från hednafolken är de inympade i det äkta vinträdet
Sedan skriver han i detta kapitel om en tid då hednafolken och hela Israel skall bli räddade. Med referens till profeterna Jesaja och Jeremia säger han: ”Från Sion skall befriaren komma och ta bort all synd från Israel.” Rom. 11:25.
Till löftet om en framtid och ett hopp ges detta budskap till Israels folk: ”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er. När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig skall jag låta er finna mig, säger Herren. Jag skall vända ert öde och samla in er från alla de folk och alla de platser till vilka jag har fördrivet er, säger Herren. Jag skall låta er återvända till den plats jag har förvisat er från.”Jer. ”9:11-14
Till detta löfte hör den universella ide som Israels folk alltid har haft. Löftets fullbordan kommer att bryta alla barriärer och ge ett framtida hopp till alla folk. Denna återlösning för vår värld kommer att vara likt ”liv för de döda”. Rom. 11.!5
                                                                                     Ben Benson
 
PS. Ge en stödgåva till Jabbok!  Bankgiro 5121 -5788  Då kan vi fortsätta vår verksamhet 
och förbättra !

Tipsa en vän     Skriv utÅterblick och reflexioner
Under denna rubrik finns tidigare publicerade artiklar som fortfarande är dagsaktuella och väcker förnyade reflexioner.

 

TIDEN ÄR INNE !  
TA EMOT DET GLADA BUDSKAPET  !

JESUS -  VEM VAR HAN?

Jesus, den av Gud smorde, är densamme i går, i dag och i evighet.  Hebr. 13:8
Orden från Hebreerbrevets författare ger ett svar som lyfter fram att det finns en tidlös gudsnärvaro  i tiden. 

Läs mer

Reflektion efter Israelresa
av Leif Carlsson,
Israelskännare och styrelseledamot i Stiftelsen Jabbok


Nyss hemkommen från ytterligare en resa till Israel konstaterar jag återigen hur komplicerad situationen är för detta land. Israels historia är kantad med ständiga krig och hot. De flesta andra länder kan kosta...

Läs mer

Läs mer
Ben Benson 90 år (29 nov. 2016)

Ditt stöd till stiftelsen jabbok

ISRAELS PREMIÄRMINISTERS TAL I FN:
 

 "FÖR ISRAEL VÄNTAR  EN LJUS FRAMTID I FÖRENTA NATIONERNA."

FÖR 40 ÅR SEDAN  - GISSLAN BEFRIAD VID ENTEBBE!

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Kalender

Bliv stödmedlem och prenumerant !
JABBOK
som internettidning

Från och med år 2009, på tidskriften Jabboks 25te år, började den tryckta tidningen att som komplement ges ut som internettidning. Med samma målsättning som tidigare syftar vi till att nå allt bredare grupper av läsare.
2017 blev Jabbok helt en internettidning.

Hör gärna av dej genom ett email;
benbenson@jabbok.se

Internettidningens adress är www.jabbok.se ;

Med dina stödgåvor säkrar du tidningens fortsatta utgivning och tidsaktualitet.

Du inbjudes också till ett större engagemang genom att bli stödmedlem.
Årsavgift 500 kronor.

Bankgiro 5121-5788
Tack för stöd och intresse!

Stiftelsen Jabbok

Jabbok
Ansvarig utgivare:   Ben Benson
Webmaster:   Ben Benson
Redaktion:   Ben, Leif, Eva